Proč se k nám přihlásit

 • česká škola s nadstandartní výukou anglického a španělského jazyka
  nejlépe se děti učí cizím jazykům přirozeným způsobem, tedy každodenní komunikací s rodilými mluvčími, hravými aktivitami, které u nás zažívají nejen ve výuce, ale i v odpolední družině

 • výuka angličtiny metodou CLIL
  tematická propojenost předmětů vyučovaných v českém a anglickém jazyce, plánuje a zajišťuje školní koordinátor anglického jazyka

 • nízký počet žáků ve třídě
  učitelé mohou učit efektivněji a lépe přizpůsobit výuku individuálním potřebám každého dítěte
 • v 1. a 2. třídě slovní hodnocení místo známek
  podpora vnitřní motivace k učení, vedení k sebereflexi, sebehodnocení, adekvátní zpětné vazbě
 • 2x ročně tripartitní třídní schůzky (dítě, učitel, rodič)
  rozvoj schopnosti hodnotit vlastní rozvoj, poznávat silné a slabší stránky, pozitivní práce s chybou
 • výuka v blocích
  možnost pro učitele volit přestávky podle potřeb žáků, propojovat výuku tematicky, projektově; děti se učí zodpovědnosti hlídat si čas, u nás ve škole nezvoní
 • přátelská rodinná atmosféra školy
  důraz na prevenci sociálně patologických jevů, podpora vztahů mezi dětmi napříč ročníky (projekty, patronství)
 • vyučování začíná v 8.45h
  nemusíte své dítě budit ještě za tmy a potýkat se s nechutí vstávat do školy
 • kvalitní tým pedagogů
  učitel, kterého práce baví, rád se učí spolu s dětmi, vzdělává se a nebojí se nových výzev, je pro děti tím nejlepším vzorem
 • asistent pedagoga
  především v 1. a 2. třídách napomáhá učitelům v diferenciaci učiva; možnost kvalitněji vzdělávat i žáky se speciálním vzdělávacími potřebami, tj. u nás např. děti z dvojjazyčného prostředí, cizince, žáky nadané a samozřejmě i děti s lehčími formami SPU
 • otevřená komunikace mezi školou a rodiči
  pravidelné týdenní emaily, elektron. systém skolaonline, školní facebook, hromadné a individuální třídní schůzky, možnost telefonických a osobních konzultací
 • česko-anglická odpolední družina do 17.30h
  o děti se stará a vymýšlí program zkušený tým vychovatelů
 • široká nabídka mimoškolních aktivit a kroužků
  nemusíte své dítě vyzvedávat a vozit, vše pod jednou střechou
 • vlastní školní jídelna s online výběrem ze čtyř jídel
 • mimoškolní pobyty
  podpora vztahů ve třídě, zážitkové učení, propojenost s reálným prostředím
  - krátkodobé: min. 1x měsíčně plánujeme vzdělávací akce mimo prostředí školy
  - dlouhodobé: 2x ročně - škola v přírodě + jazykový pobyt
 • školní autobusy
  snadná doprava na mimoškolní vzdělávací akce, individuálně ranní a odpolední odvoz dětí