Pro uchazeče

Nově přijímáme každý školní rok žáky do 1. a 6. ročníku. Přestupy
do ostatních ročníků jsou možné v případě volné kapacity. Kapacita jedné třídy je 16 žáků, ve výjimečných případech může být navýšena max. na 18 žáků. O přijetí dítěte ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě níže popsaných kritérií s ohledem na kapacitu a filozofii školy.

Přijímací řízení do 1. třídy

Při přijímání žáků vycházíme ze souhrnu kritérií, jejichž cílem je vytvoření vyvážené a harmonické skupiny dětí, kdy přihlížíme zejména k věku a školní zralosti dítěte, úspěšnému splnění přiměřeně zadaných úkolů, interakci při zápisu a k faktu, zda již školu navštěvuje sourozenec. Důležitý je samozřejmě soulad očekávání rodičů a školy. K bližšímu poznání atmosféry a filozofie naší školy slouží rodičům Dny otevřených dveří, které škola pořádá, nebo možnost domluvit si návštěvu školy individuálně.

Při přijímání do ostatních ročníků žáky netestujeme, zveme je na 2 – 3 zkušební dny do stávajících tříd. Mohou si tak zažít atmosféru školy a třídy „ na vlastní kůži“ a pedagogové mohou zároveň přirozeným způsobem zjistit úroveň znalostí a dovedností a pozorovat interakci žáka ve třídě. Doporučujeme též konzultaci s naším školním poradenským pracovištěm

Školné

Poskytujeme svým žákům a studentům nadstandardní vzdělání. Abychom ho zajistili v takové míře a kvalitě, jakou jsme si vytyčili jako náš cíl, platí se na našich školách školné. Díky získaným financím můžeme zaručit, že se dětem věnují ti nejlepší pedagogové a lektoři a že studium probíhá v moderně vybavených třídách.

Přihláška ke studiu

Stáhněte si vzor formuláře a vyplněný nám jej prosím zašlete korespondenčně nebo elektronicky
na sekretariat@dinoskola.cz