Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Školní vzdělávací program

Přehled integrovaných bloků

Integrované bloky jsou rozdělené do tematických celků. Svými cíli a činnostmi umožňují rozvoj poznatků, dovedností a postojů dítěte k získávání kompetencí dítěte předškolního věku. Přehled integrovaných bloků je pro pedagogy inspirativní. Z této nabídky si mohou vybrat a přizpůsobit projekty dle aktuálních potřeb a podmínek jednotlivých tříd.

Školní maskot - dinosaurus Dino - provede děti celým školním rokem, seznámí je s jednotlivými měsíci a lidovými tradicemi jak u nás, tak i v anglicky mluvících zemí, zejména pak Velké Británie, Irska a Spojených Států. Děti prostřednictvím kamaráda Dina odkryjí tajemství a řád přírody a vypraví se na cestu kolem světa.

BAREVNÝ PODZIM 

Září: S Dinem hurá do školky

Dílčí vzdělávací cíle

 • Seznamování dětí s novými kamarády, mateřskou školou a vším, co k ní patří
 • Osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • Adaptace nových dětí
 • Poznávání sebe sama
 • Vytváření prosociálních vztahů, respektování odlišností
 • Pochopení organizace a činností v MŠ a jejích pravidel 

Očekávané výstupy

 • Osvojujeme si pravidla třídy, školky a bezpečnostních pravidel v celém areálu MŠ a jejího blízkého okolí
 • Poznáváme nové kamarády ve školce
 • Učíme se pozdravit, poděkovat, poprosit a rozdělit se 

Návrh obsahu a činností 

 • Vytvoření společných pravidel ve třídě a jejich umístění
 • Využití dinosaura Dina k poznávání nových kamarádů ve školce
 • Hrajeme seznamovací hry
 • Tančíme, zpíváme, kreslíme a malujeme s tematikou kamarádství
 • Učíme se říkanky spojené s rituály
 • Učíme se školkovou hymnu „Kdo jsi kamarád, tak pojdˇ si s Dinem hrát“ 

Plánované akce: návštěva klauna ve školce

Říjen: Dino a zahradník podzim

Dílčí vzdělávací cíle 

 • Časová orientace v průběhu dne
 • Poznávání přírody a jejího života při pobytu venku
 • Poznávání stromů, lesní flóry a fauny
 • Poznávání barev podzimu
 • Seznamování se s jinými kulturami
 • Zapojování smyslů do všech činností 

Očekávané výstupy 

 • Dítě se orientuje v základním časovém rozdělení dne
 • Vedeme děti k dokončení práce (hlavní důraz při práci s předškoláky)
 • Děti se seznamují a učí rozpoznávat barvy primární i sekundární pomocí nových výtvarných technik
 • Získání elementárních poznatků o přírodě na podzim
 • Seznámení se s plody podzimu a jeho životem
 • Dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje tvary předmětů, zapojuje čich k rozlišení vůní, chutˇ i hmat k hlubšímu poznávání)
 • Zapojení všech dětí do oslav svátků Harvest a Halloween 

Návrh obsahu a činností 

 • Učíme se správné držení tužky, seznámení se s grafomotorikou
 • Zdokonalujeme se ve vystřihování a rozvíjíme jemnou motoriku
 • Práce s drobným materiálem, využití přírodnin
 • Využití časových bloků z denního programu k orientaci v časových pojmech – části dne
 • Hry a činnosti zaměřené k oslavám svátku Harvest a Halloween 

Plánované akce: Halloween – vyřezávání dýní

Listopad: Dino v pohádce

Dílčí vzdělávací cíle 

 • Uvědomování si vlastního těla
 • Vytváření zdravých životních návyků
 • Prohlubování a užívání všech smyslů
 • Rozvoj pohybových schopností a dovedností (koordinace hrubé i jemné motoriky)
 • Seznamování se svými pocity a jejich projevy
 • Poznávání charakterových vlastností
 • Probouzení zájmu o klasické pohádky a úcty ke knihám 

Očekávané výstupy 

 • Dítě rozpozná části těla – využití básní, říkanek, obrázků, práce s encyklopedií
 • Poučit děti o zdravém životním stylu – význam teplého oblečení, péče o tělo, hygiena
 • Dítě se snaží zachytit a vyjádřit své prožitky malbou, pohybem i slovem
 • Zapamatování si krátkého textu
 • Dramatizace krátkého příběhu zaměřené na charakterové vlastnosti 

Návrh obsahu a činností

 • Hudební a pohybové činnosti
 • Uvědomování si správného držení těla
 • Cvičíme pohotovost a prostorovou orientaci
 • Poslech a reprodukce krátkých textů, využívání maňásků
 • Stříhání, lepení, malování
 • Vyprávění příběhu dle obrázku 

 Plánované akce: Lampionový průvod

BÍLÁ ZIMA

Prosinec: Advent s Dinem

Dílčí vzdělávací cíle

 • Probouzení estetického vnímání
 • Seznamování se s různými tradicemi, které souvisejí s adventem a Vánocemi
 • Objevování vánočních tradic jiných kultur
 • Uvědomování si vlastních přání
 • Probouzení tvořivého myšlení a kreativity

Očekávané výstupy 

 • Poznávání českých vánočních tradic a svátků adventu
 • Poznávání vánočních tradic z jiných koutů světa a jejich porovnávání
 • Používání jednoduchých hudebních nástrojů
 • Sladění pohybu se zpěvem a hudbou
 • Nacvičení vánoční besídky pomocí níž se učíme nebát se vystoupit na veřejnosti a ukázat své schopnosti

Návrh obsahu a činností 

 • Vyrábění dárků a přáníček
 • Čtení příběhů a pohádek s vánoční tematikou
 • Nácvik vánočních koled
 • Práce s hudebními nástroji
 • Pečení cukroví – seznamování se s různými tvary 

Plánované akce: Mikulášská, Pečení vánočního cukroví, Vánoční besídka,

Leden: Dino na sněhu

Dílčí vzdělávací cíle 

 • Seznámení se s hlavními rysy zimy
 • Prohloubení znalostí vlastního těla a pečování o své zdraví
 • Rozvíjení vztahu k druhým osobám a jejich zdraví
 • Zvyšování tělesné zdatnosti
 • Rozvíjení hrubé i jemné motoriky 

Očekávané výstupy 

 • Získání poznatků o specifickém ročním období
 • Získání elementárního podvědomí o změnách v přírodě, návaznost na roční období
 • Poznat rozmanitosti zimních sportů
 • Prohlubování sebeobslužných návyků v souvislosti ke změnám počasí
 • Připomenutí si základních hygienických návyků a zdravý životní styl
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Rozvoj užívání celých vět a správné výslovnosti v mluveném projevu 

Návrh obsahu a činností 

 • Zdokonalujeme jemnou motorika – skládání a stříhání vloček, vytrhávání
 • Výzdoba MŠ
 • Hrátky ve sněhu
 • Zimní sporty
 • Motivační hra zaměřená na sebehodnocení 

Plánované akce: Vydání Dinova pololetního vysvědčení 

Únor: Dino a karneval

Dílčí vzdělávací cíle 

 • Povídání si o významu lidové tradice Masopustu a sv. Valentýna
 • Podněcování zájmu o tvořivost a fantazii
 • Prožitkové učení zajímavosti a výjimečnosti různých druhů řemesel
 • Procvičování prostorové orientace, porovnávání matematických pojmů
 • Získání relativní citové samostatnosti (zimní škola v přírodě) 

Očekávané výstupy 

 • Poznáváme Masopust v hudbě, literatuře a lidových zvycích
 • Seznámení s lidovými pranostikami, říkadly a hádankami
 • Seznámení se s příběhem sv. Valentýna
 • Komunikujeme slovy i gesty, improvizujeme
 • dbáme na sebeobsluhu dětí (zimní školka v přírodě)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • prohloubení prostorové orientace
 • učíme se jednat podle pokynů
 • upevňujeme v dětech poznatky o dodržování bezpečnosti pohybu na sněhu a ledu a základů první pomoci 

Návrh obsahu a činností 

 • Pantomimické ztvárnění profesí
 • Tanec, oslava, spontánní veselí
 • Použití textilií, různých materiálů
 • Didaktické pomůcky (lidské profese)
 • Příprava masek a karnevalový rej

Plánované akce: Zimní škola v přírodě, Oslava Masopustu

PŘIŠLO JARO 

Březen: Dino slaví Velikonoce

Dílčí vzdělávací cíle 

 • Prohlubování receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) a produktivních schopností (výslovnost, vyjadřování)
 • Vytváření kladných postojů k životnímu prostředí a vedení k estetickému vnímání
 • Poznávání jarní přírody a jejího života
 • Předávání kulturních a společenských tradic Velikonoc a sv. Patrika 

Očekávané výstupy 

 • Osvojení znalostí, které se vztahují k velikonočním tradicím
 • Seznámení se s irským příběhem sv. Patrika
 • Pozorování měnícího se počasí a změn v přírodě
 • Znalost nových písniček a básniček s tematikou Velikonoc a jara
 • Procvičování a uvolňování ruky – grafomotorická cvičení s velikonočními a jarními motivy  

Návrh obsahu a činností 

 • Sázíme jarní osení a pozorujeme klíčení a růst rostlin
 • Zdobení velikonočních kraslic, výroba zajíčků
 • Easter Hunt – hledání čokoládových vajíček na zahradě
 • Pohybové hry 

Plánované akce: Easter Hunt

Duben: Dino a jeho kamarádi

Dílčí vzdělávací cíle 

 • objevování různých druhů zvířat a seznamování se s jejich životem
 • společné hledání odpovědí na otázky týkajících se živých tvorů a vztahů člověka k nim
 • vytváření povědomí o potřebě ochrany přírody a upevňování sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • přirozené poznávání rozmanitosti světa – úžasná planeta Země 

Očekávané výstupy 

 • seznámení se s životem zvířat ve městě, na venkově a jejich mláďaty
 • umí použít bezpečnostní pravidla na školní zahradě a hřištích
 • zvládá základní jazykové, výtvarné a hudební dovednosti
 • rozdělí si úkol s jiným dítětem
 • uvědomuje si vztah k životu, prostředí a životu kolem nás
 • umí pracovat s informacemi z encyklopedií a naučné literatury 

Návrh obsahu a činností

 • využití obrázků a příběhů se zvířecími hrdiny
 • seznámení s bajkou
 • motivační hry zaměřené na spolupráci
 • vyrábíme koše na třídění odpady, čistíme okolí školy 

Plánované akce: projekt Den Země, Toulcův dvůr (farma zvířat)

Květen: Dino oslavuje

Dílčí vzdělávací cíle

 • vytváření vztahu k rodině a poznávání důležitosti mateřství a rodiny
 • prohlubování lokomočních a nelokomočních pohybových činností
 • využití sportovních aktivit k prohloubení prosociálních vztahů, k podpoře zdraví a bezpečí a osobní pohody 

Očekávané výstupy

 • uvědomění si příjemných citových prožitků, lásku a sounáležitost k rodině
 • dodržování pravidel her, má smysl pro povinnost ve hře
 • zlepšení koordinace pohybu, dodržování správného držení těla
 • chápe prostorové pojmy a zvládá orientaci v prostoru
 • reaguje na signál
 • učit se přijímat úspěch i neúspěch
 • podpora kamarádských vztahů při sportovních aktivitách 

Návrh obsahu a činností

 • Vytváření srdíček a jiných přání ke Svátku matek
 • Pohybové hry na prostorovou orientaci (vpravo, vlevo, nad, pod, mezi…)
 • Týmové hry
 • Hry s pravidly

Plánované akce: Oslavujeme Den matek, Sportovní olympiáda

AHOJ LÉTO

Červen: Dino se těší na prázdniny

Dílčí vzdělávací cíle

 • poznávání bezpečnostních pravidel silničního provozu
 • seznamování se s dopravními prostředky
 • poznávání cizích kultur pomocí cestování
 • prohloubení dovednosti práce s informacemi (encyklopedie, naučná literatura)
 • seznamování dětí se vznikem Země a ostatními planetami 

Očekávané výstupy

 • základní orientace v encyklopediích a knihách naučné literatury
 • dítě zvládá základní pravidla bezpečnosti v silničním provozu a poznává základní dopravní značky
 • rozpoznání a pojmenování základních geometrických tvarů
 • získávání povědomí o společenském a kulturním prostředí v různých zemích
 • obohacování slovní zásoby o nová slova – planety, vesmír, pravěk … 

Návrh obsahu a činností

 • hry s tematikou silničních pravidel
 • vytvoření dopravního hřiště
 • kreslení dopravních značek
 • práce s mapou, atlasem, využití interaktivní tabule
 • zpívaní písní z různých zemí a tvoříme námětové hry
 • výroba planet na základě nových výtvarných technik
 • závěrečné vysvědčení (v rámci výletu do Dinoparku) 

Plánované akce: Oslava Dne dětí, letní škola v přírodě, návštěva ZOO a Dinoparku Plzeň, závěrečná besídky

Dlouhodobé projekty

Bezpečně s Dinem po celý rok

Dílčí vzdělávací cíle

 • pochopení základních pravidel bezpečnosti v mateřské škole a jejím blízkém okolí
 • seznámení s bezpečnostními pravidly při společných akcích
 • seznámení se s bezpečnostními složkami ČR a osvojení si důležitých telefonních čísel
 • základy první pomoci 

Očekávané výstupy

 • děti chápou bezpečnostní pravidla MŠ a chovají se podle nich
 • rozpoznání a zapamatování si důležitých telefonních čísel 

Návrh obsahu a činností

 • pozvání místní policie, hasičů a záchranářů
 • policisté vypraví pohádky (CD)
 • hry s tematikou bezpečnosti
 • dopravní hřiště 

Doplňkové aktivity

Každé odpoledne jsou v nabídce 2 – 3 zájmové kroužky, které si dítě vybírá z nabídky na začátku školního roku a kam posléze dochází. Díky pravidelnosti těchto zájmových kroužků si děti prohlubují znalosti a dovednosti v daném oboru.

 • Zpíváme s Dinem (Čj)
 • Bubnování (Aj)
 • Objevujeme hudbu (Aj)
 • Pohybové hry (Aj)
 • Taneční kroužek (Čj/Aj)
 • Výtvarný kroužek (Aj)
 • Šikovné ruce (Aj)
 • Lidový zpěv a tanec (Čj)
 • Z pohádky do pohádky (Čj)
 • Přírodou krok za krokem (Aj)
 • Gymnastika (Čj) 

Další nabízené aktivity hrazené samostatně nad rámec školného:

Solná jeskyně

 • program posilující zdraví dětí
 • děti jezdí pravidelně po celý rok (každou středu ráno)
 • pobyt v solné jeskyni trvá padesát minut
 • doprava je zajištěna pomocí vlastních školních autobusů 

Plavání

 • probíhá v měsících březen až květen
 • hotel Floret, Průhonice
 • seznámení s prostředím bazénu, překonání strachu z vody, pohyb ve vodě
 • výuka je vedena profesionálními plavčíky
 • doprava je zajištěna pomocí vlastních školních autobusů 

Zimní školka v přírodě

 • 1.2.-5.2. 2015
 • Penzion Benešova Hora, Šumava
 • Spolupráce s místní lyžařskou školou, která pro nás pořádá lekce lyžování 

Letní školka v přírodě

 • 6.6.-10.6 2015
 • Penzion Benešova Hora, Šumava
 • pořádání výletů, základy pěší turistiky

Všechny děti MŠ dostávají také nabídku odpoledních aktivit organizované Dino Elementary School.

 

 

 

Partneři