Nahoru Škola ON-LINE SCOLAREST Facebook

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Dino-Preschool s výukou anglického jazyka

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky k provozu mateřské školy.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Školní řád upravuje podrobnosti týkající se výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů žáků, zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky, o provozu mateřské školy a další otázky. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami.

 

2. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Běžný provoz mateřské školy probíhá od pondělí do pátku (pracovní dny), od 8 hod. do 18 hod.

Při příchodu do školy je dítě předáno učiteli, který vykonává dozor a který dítěti zapíše příchod do docházkové knihy ve vstupní hale. Stvrzuje tak přijetí žáka do školy. Při odchodu žáka z MŠ zákonný zástupce nebo osoba jím určená svým podpisem v docházkové knize potvrdí převzetí žáka.

 

Ranní program začíná v 8.50 hod. Zákonní zástupci mohou děti přivádět kdykoli od 8 hod. do 8.50 hod. Zákonný zástupce (nebo pověřená osoba) předá osobně žáka školce (učiteli, učitelce), nejdříve však v 8 hod. Po předchozí domluvě s vedením školky lze stanovit i pozdější příchod, pokud tím nebude zásadním způsobem narušen výchovně vzdělávací proces třídy. V takovém případě nemusí školka navrhovaný termín příchodu akceptovat (v případě výletu celé školky).

 

Pozdní příchod. Pokud zákonný zástupce ví o pozdním příchodu žáka min. den předem, je povinen toto školce sdělit včas a domluvit se na hodině příchodu. Pokud jsou důvody pro pozdní příchod způsobeny neočekávanou událostí, je zákonný zástupce povinen pozdní příchod oznámit neprodleně po té a sdělit školce předpokládaný čas příchodu.

 

Po příchodu do školky za žáky ručí učitelé nebo pedagogický dozor a to po celou dobu pobytu žáka ve školce.

 

Vyzvednutí žáka ve školce je nezbytné provést nejpozději do 18.00 hod. Zákonný zástupce (nebo oprávněná osoba) je povinen si dítě vyzvednout tak, aby školka mohla být v 18 hod. uzavřena. V případě vyzvednutí žáka po 18.00 hod. bude zákonnému zástupci účtován poplatek 100,- Kč za každých 15 min. prodlení.

 

Školka vydá žáka pouze zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem určené osobě (po předložení ID). Odchod dětí z mateřské školy v doprovodu jiných osob než zákonných zástupců musí být výslovně uveden ve Smlouvě o výuce, na přihlášce nebo evidenčnímu listu dítěte. Pouze v ojedinělých případech lze vydat dítě na základě předaného lístku zákonným zástupcem, kde je uvedeno datum a čas odchodu, jméno a datum narození osoby vyzvedávajíce dítě, podpis zákonného zástupce. Nezletilým osobám (např. sourozencům) bude dítě vydáno jen na základě písemného pověření zákonnými zástupci. Ředitelka školky poté může pověřit učitele k předání žáka dohodnuté osobě. Předávací zónu tvoří šatna a vstupní chodba nikoliv pobytová herna. Zákonní zástupci (nebo jiné oprávněné osoby) po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál školy.

 

Nepřítomnost žáka ve školce (zdravotní, rodinné či jiné důvody) musí zákonný zástupce neprodleně nahlásit a omluvit u vedení mateřské školy. Je-li žák nachlazen, má zvýšenou teplotu, kašel nebo rýmu, školka si vyhrazuje právo na určení, zda bude do školky přijat či nikoliv.

 

Provoz mateřské školky je omezen v měsíci prosinec během vánočních prázdnin z provozních důvodů, jelikož jsou vyhlášené prázdniny na naší základní škole a gymnáziu. V průběhu letních prázdnin (během měsíců červenec a srpen) školka zajistí pravidelný provoz a to na dobu zpravidla 4-5 týdnů. V jiném termínu bude škola uzavřena a to z důvodu nutné údržby, oprav a čerpání dovolených zaměstnanců MŠ. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školky po dohodě se zřizovatelem a to nejméně 2 měsíce předem. Na nástěnce u hlavního vchodu do školky je po celý rok vyvěšen časový harmonogram na daný šk.r.

 

3. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let na základě vyřízení písemné žádosti zákonného zástupce a po uzavření smlouvy o poskytování výuky mezi školou a zákonnými zástupci žáka.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce u zápisu. Přihláška dítěte musí obsahovat: jméno a příjmení dítěte, datum narození, R.Č., státní občanství, jméno zákonného zástupce a další osoby pověřené k vyzvedávání dítěte, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonní, popř. emailové spojení. Zákonní zástupci přijatých dětí dále vyplní a dodají údaje potřebné pro školní matriku.

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit jakoukoli změnu ve výše uvedených údajích.  Obdrží také Smlouvu o poskytování předškolní výuky a o docházce dítěte do mateřské školy (dále jen Smlouva o výuce). Tiskopisy řádně vyplněné a podepsané vrátí v termínu do rukou pí. ředitelky mateřské školy. Mateřská školka může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Dítě může být do mateřské školy přijato i během školního roku, pokud tomu umožňují kapacitní podmínky školy.

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí.

Informace o dětech, včetně jejich osobních údajů, jsou důsledně využívány výhradně pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Zákonní zástupci mají právo:

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, zákonní zástupci jsou průběžně informováni osobně, emailovou komunikací, na

  informační nástěnce školky či prostřednictvím www stránek školky. Kontakt s učitelkami je umožněn denně při předávání dětí

- přivést a vyzvednout žáka ze školky dle pravidel stanovených ve Smlouvě o výuce či ve Školním řádu

- na diskrétnost a ochranu informací týkajících se jejich osobního a rodinného života

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školky

- zúčastnit se akcí školky pořádaných mimo běžnou výuku – besídky, lampiónový průvod, pečení vánočního cukroví, atd.

- po předchozí domluvě s vedením školky, na předem stanovenou dobu, se účastnit běžné výuky žáka

- konzultovat s vedením školky své připomínky k provozu školky, pedagogickému sboru, náplní výuky školky

- konzultovat výchovné, vzdělávací a jiné problémy svého dítěte ve školce

- získávat veškeré informace o dění ve školce, připravovaných akcích školky, v dostatečném rozsahu a kvalitě, včas dle předem    

  dohodnutých pravidel

 

Zákonní zástupci mají povinnost:

Zákonní zástupci mají povinnost oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Hradit výši školného za vzdělávání a stravování ve stanoveném termínu.

Onemocní-li dítě, co nejdříve vyzvednout z kolektivu a zajistit lékařské ošetření. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Předávat své dítě osobně, neposílat je samotné! Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit při projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

Školné se hradí prostřednictvím bankovního převodu, č. ú. 27-1842790277/0100,  jako V.S. se uvádí R.Č. dítěte. Stanovená výše školného musí být provedena každý měsíc do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Veškeré poplatky viz  Předpisy školného a Smlouva o výuce.

Pokud si zákonní zástupci vyžádají odklad povinné školní docházky, jsou povinni toto oznámit ředitelce MŠ a předáním vyjádření PPP a od pediatra.

Děti vodit do školky řádně a čistě oblečené. Zákonní zástupci odpovídají za to, co děti nosí do mateřské školy (nebezpečné věci – ostré předměty, zápalky, možnost ztráty a poškození šperků apod.)

Nepřítomnost dítěte omlouvají zákonní zástupci tentýž den nejpozději do 8.30hod. osobně nebo telefonicky, popř. emailem. Na následující den se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE

(vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, zejména z čl.13- svoboda projevu, čl.19 – ochrana před násilím a zanedbáváním, čl.23- postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporující sebedůvěru a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti, čl.27 – právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj, čl.28 – právo na rovný přístup ke vzdělávání, čl.29 – právo na plný rozvoj osobnosti, právo na svobodnou hru)

 

Dítě má právo:

 

-         na vzdělání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

-          aby mu byla společností poskytována ochrana, tzn. potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské  pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit

-          být respektováno jako jedinec ve společnosti, tzn. slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny

-          na emočně kladené prostředí a projevování lásky, tzn. právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku atd.

-          být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, tzn. právu vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí, na názor, …

-          být respektován jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život, tzn. právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem, právo spolupodílet se na vytváření pravidel ve společenství svých vrstevníků …

-          kdykoli se napít

-          jíst pouze tolik, kolik chce

-          kdykoli jít na WC, umýt si ruce, po jídle (obědě) si vyčistí zuby

-          být vždy vyslechnut

-          tykat zaměstnancům školy a oslovovat je křestním jménem

-          na pomoc dospělého, když potřebuje

-          dle své potřeby kdykoli během dne si odpočinout

-          zvolit si hračku, hru, činnost nebo aktivitu dle svého přání a potřeby v době spontánní hry

-          být oslovován podle toho, jak je zvyklé nebo jak si přeje

-          dokončit hru nebo dostat možnost dokončit ji později

-          na respektování svého osobního tempa

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Dítě má povinnost:

 

-          chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku

(pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)

-          po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo

-          po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papír, předměty použité k činnosti…)

-          být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby – hlavně starší děti)

-          oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)

-          dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči

-          upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat…)

-          neničit práci ostatních

-          dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, vez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.….

-          chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky)

-          pomoct (pokud je to v jeho možnostech) jinému dítěti např. s oblékáním, s úkolem, s nějakou činností, radou atd.

-          konflikty řešit ústní domluvou za pomocí výtvarně znázorněných pravidel

 

 

6. ZDRAVOTNÍ PÉČE A BEZPEČNOST DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají v plné míře pedagogické pracovnice a to od doby převzetí od jejich zákonného zástupce až do doby předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

2. Při prvním vstupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim, tzn., že se zákonní zástupci mohou s učitelkami dohodnout na nejvhodnějším postupu.

3. Do mateřské školy mohou zákonní zástupci přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a na učitelky.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky, jako jsou kapky proti kašli ani dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod. Při předání dítěte učitelce sdělí zákonný zástupce pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc.

Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!

Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí zákonný zástupce ihned ředitelce školy, popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.) Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

4. Při náhlém onemocnění dítěte ve školce je zákonný zástupce telefonicky informován o daném stavu věci a jsou povinni si dítě co nejdříve z mateřské školy vyzvednout.

5. V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského vyšetření či ošetření. Zákonný zástupce je vyrozuměn bezodkladně. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.  Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu.

6. Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, silný vítr, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), ven s dětmi nevychází. Škola dětí učí a sama dodržuje zásady zdravého životního stylu.

7. Škola předchází sociálně - patologickým jevům. V rámci prevence jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s možnými projevy takového chování i s technikami jeho předcházení. Důležitým prvkem prevence této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými  pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

8. V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření (budova i přilehlé prostory školní zahrady) a to v souvislosti se zákonem č. 379/2005 Sb.

9. Osobní věci dětí zákonní zástupci přinesou označené (přezůvky, teplákovou soupravu pro pobyt venku, tepláky či jiný oděv, pohodlné oblečení pro pobyt ve školce, zástěrku na výtvarné či jiné kreativní činnosti, hygienické potřeby dle požadavků učitelek. Doporučujeme všechny věci podepsat, zvlášť pak u nejmladších dětí. Předejdeme tak záměně osobních věcí. Každé dítě musí mít jiné oblečení do třídy a pro pobyt venku. Oblečení je uloženo v šatně v přihrádkách označených značkou dítěte. Doporučujeme též přinést zásobu spodního prádla. Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít každý svůj kartáček na zuby, který je potřeba po 3 měsících vyměnit za nový. Každé dítě má svůj kelímek podepsaný, popř. hřeben. Každý pátek si zákonní zástupci ze šatny odnesou domů oblečení na vyprání.

10. Mateřská škola zajišťuje pravidelný úklid ve všech prostorách školy vč. pravidelného doplňování hygienických potřeb, jako jsou toaletní papír, papírové ručníky a mýdla.  Mateřská škola zajišťuje zásobu pitného režimu - pitnou vodu, popř. čaj.

11. Děti jsou proti ztrátám a úrazům pojištěny u Kooperativy, pojišťovny a.s. Pojištění se vztahuje i na výlety a školy v přírodě.

12. Školka podporuje integraci a inkluzi dětí z cizího nebo jinak znevýhodněného prostředí. Všechny děti i jejich rodiče jsou jedinečné. V naší mateřské škole citlivě pomáháme dětem s odlišným mateřským jazykem se do kolektivu začlenit tak, aby to bylo pro ně přirozené a bylo jim to příjemné. Děti mají možnost zapojit se, být vyslyšeny a cítit se součástí prostředí. Uvědomujeme si, jak důležitá je právě podpora, kterou tolik potřebují. Tyto děti mají nárok na podpůrná opatření.

 

7. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLKY

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

8. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školky:

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany zákonných  zástupců a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Pravomoci ředitele:

Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

-               Se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než měsíc

-               Zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

-               Ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

-               Dítě nezvládne adaptační program MŠ

 

9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účinnost a platnost Školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou Mateřské školy Dino - Preschool, Bellova 352, 109 00 Praha 10 - Petrovice a  je účinný od 1. září 2016.

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování i zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich  nástupu do práce prostřednictvím ředitelky  mateřské školy.

 

 

V Praze, dne 1. 9. 2016

Markéta Maháková

Ředitelka Dino- Preschool

 

 

 

Partneři